Wijziging contributie per 1 juli 2016

In verband met de aanpassing van de contributie per 1 juli 2016 (automatische aanpassing met het CBS-prijsindexcijfer over 2016), informeren wij hierbij leden, donateurs en leden van de Club van 50 over de gewijzigde gegevens betreffende de incassantgegevens en (de incassering van) de contributie etc.

Contributie

Naam incassant: KV LDODK/AH Gorredijk
Incasso o.v.v.: Korfbalver. L.D.O.D. K.
Adres incassant: Loevestein 2
Postcode incassant: 8401 AW
Woonplaats incassant: Gorredijk
Land incassant: NL
Incassant ID: NL14ZZZ011222090000
Kenmerk machtiging: uw lidnummer bij het KNKV
Datum van afschrijven: aan het begin van elke maand
Incassant ID (van LDODK): NL14ZZZ011222090000
Bedrag: Contributie zoals vastgesteld tijdens de ledenvergadering in juli 2016.

De maandelijkse contributie voor de diverse leeftijdscategorieën bedragen per 1 juli 2016:

Kangoeroe € 5,31
Pupillen F/E/D € 13,97
Aspiranten C/B € 17,31
Junioren A € 19,54
Senioren € 25,11
Gezinslidmaatschap € 77,25
Steunend lid € 6,17
AR-leden € 13,97

AR-leden zijn leden die gebruik (mogen) maken van de trainingsuren en aan wedstrijden mee mogen doen, maar niet vast in een team opgesteld staan. Ze zijn dus overal inzetbaar. AR-leden mogen natuurlijk ook als spelend lid betalen. Deze keuze is aan het lid zelf. Alle leden hebben gratis toegang tot de veldwedstrijden van LDODK 1.

Indien er andere bedragen geïncasseerd (dienen te) worden (o.a. Groen Kabaal, korfbalkamp, boetes) ontvangt u hiervan een vooraankondiging 14 dagen voor incassering.

Donateurschap

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/AH Gorredijk is minimaal € 12,50 per persoon per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar in augustus geïncasseerd. Donateurs hebben gratis toegang tot de veldwedstrijden van LDODK 1.

Club van 50

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/AH Gorredijk is € 50,00 per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar in februari geïncasseerd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel dit artikel op: